Connecto sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego produktu informatycznego Connecto Neon.”

Cele:
– strategiczny: zwiększenie konkurencyjności oraz przyczynienie się do tworzenia przez przedsiębiorstwa miejsc pracy.
– główny: stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego produktu informatycznego.
– pośrednie: zwiększenie zastosowania technologii cyfrowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami mikro i małymi oraz wzrost kompetencji cyfrowych sektora mikro i małych firm

Krótki opis: Connecto Neon będzie nowym, zaawansowanym technologicznie, udoskonalonym pod względem mobilności i dostępności produktem informatycznym, który pozwoli małym i mikro przedsiębiorcom zarządzać firmami dzięki narzędziom cyfrowym.

Planowane efekty: Nowo wprowadzony na rynek produkt będzie miał wpływ na utrzymania konkurencyjności, dywersyfikację rynku zbytu i poszerzenie kanałów sprzedaży, a także pozwoli na wprowadzenie innowacji marketingowych, ułatwiających klientom decyzje zakupowe.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP, działanie 3.2 Innowacje w MŚP.

Wartość projektu: 917 770,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 755 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 641 750,00 PLN

Czas realizacji projektu: 01.08.2020-31.03.2022

 

Connecto sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Dotacja na kapitał obrotowy dla Connecto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej u przedsiębiorcy dotkniętego skutkami epidemii COVID-19

Wartość projektu: 74 976,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 74 976,00 PLN (100%)

Czas realizacji projektu: 01.07.2020-30.09.2020

Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy